Giro Giro Hitoshina

fushimi inari
Kyoto, Zen and Now